Veel gestelde vragen

Algemeen

 • Wat zijn de schooluren?

   

  maandag, dinsdag en donderdag        8u30 - 11u45        13u15 - 16u00
  woensdag8u30 - 11u20
  vrijdag8u30 - 11u4513u15 - 15u00


 • Is er voor- en naschoolse opvang op school?

  De kinderopvang wordt verzorgd door de gemeentelijke diensten "BKO De Wiemkes". Er is een goede samenwerking met de school.

  's Morgens worden alle kinderen naar de school gebracht met de bus.

  's Avonds en op woensdagmiddag worden :
  * de kleuters afgehaald op school met de bus door de gemeentelijke diensten.
  * de kinderen van de lagere school worden onder begeleiding van een leerkracht in een schoolrij te voet naar het gemeenschapscentrum gebracht.

  De personeelsleden van de gemeentelijke kinderopvang nemen enkel kinderen mee die vooraf ter plaatse ingeschreven zijn in de Wiemkes. De inschrijvingen gebeuren per kind. Let erop: als een tweede kind instapt en wenst gebruik te maken van gemeentelijke kinderopvang dat u het ook afzonderlijk inschrijft.

  Wanneer er pedagogische werkdag is of een facultatieve vrije dag worden de ouders schriftelijk op de hoogte gebracht van de afspraken school – gemeentelijke opvang. (openingsuren, maaltijd, …)

  Voor alle inlichtingen kan men steeds terecht :
  Buitenschoolse Kinderopvang “ DE WIEMKES “
  Smallestokstraat 20 8780 Oostrozebeke
  056 / 67 11 33

  Bij iedere inschrijving geeft de school de geactualiseerde folder van de kinderopvang mee.

 • Hoe kan er worden betaald voor middagmalen, drankjes, tijdschriften enz?

  Maandelijks ontvangen de ouders een bestelformulier. Daarop stippen zij aan wat zij wensen voor hun kind. Het bestelformulier wordt ondertekend terugbezorgd aan de leerkracht. Aan de hand van dit bestelformulier wordt een maandelijkse factuur gemaakt.
  Indien het kind warme maaltijd, boterhammen of melk  verbruikt wordt dit maandelijks gedetailleerd gefactureerd.
  De bijdrage voor uitstappen (vb. gids – vervoer) worden op voorhand gemeld en pas gefactureerd na de uitstap op de maandelijkse facturen.
  Schoolreizen worden vooraf gefactureerd.
  Zwembeurten worden in het begin van ieder trimester gefactureerd. Niet benutte zwembeurten van het eerste en tweede trimester worden in mindering gebracht op de facturen van het tweede en derde trimester. Niet benutte zwembeurten van het derde trimester worden cash terug betaald op het einde van het schooljaar.

  WIJZE VAN BETALING.
  De gemakkelijkste manier om de schoolrekening van uw kind te betalen is via domiciliëring (automatisch). Wie dit niet wenst kan betalen via overschrijving.
  Bij ontvangst van de factuur zijn er twee mogelijkheden :
  a) Domiciliëring : wij wachten drie werkdagen vooraleer de rekening door te geven aan de bank. Zo krijgt u ruim de tijd om te reageren op eventuele vergissingen of om uitleg te vragen aan de directeur. De te betalen factuur wordt daarna automatisch en zonder bijkomende kosten door ons geïnd.
  b) Betaling via overschrijving : ouders die betalen via overschrijving ontvangen de factuur met een overschrijvingsformulier met een gestructureerde mededeling. Ook zij kunnen reageren op eventuele vergissingen of uitleg vragen.
  Zij zorgen ervoor dat de overschrijving – binnen de vijf werkdagen na factuurdatum – wordt uitgevoerd. U kan de facturen op paier of digitaal van ons ontvangen.

  Voor eventuele vragen kan u steeds terecht bij de directeur en/ of de administratieve medewerkers.

 • Wanneer kan ik mijn kindje inschrijven?

  Uw kind is pas ingeschreven in onze school als de ouder(s) schriftelijk instem(t)(men) met het pedagogisch project en het schoolreglement. Eenmaal ingeschreven, blijft het kind bij ons ingeschreven. De inschrijving stopt enkel wanneer de ouders van het kind beslissen om van school te veranderen.

  Bij de inschrijving van uw kind, zal u bevraagd worden over de organisatie van het ouderlijk gezag, de gezinssamenstelling, de verblijfsregeling, … . We gaan ervan uit dat beide ouders instemmen met de inschrijving.

  Kleuters mogen worden ingeschreven vanaf de datum waarop ze de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden bereiken. Kleuters (jonger dan 3 jaar) mogen pas in de kleuterschool toegelaten worden (aanwezig zijn) vanaf de volgende instapdata:
  * De eerste schooldag na de zomervakantie;
  * De eerste schooldag na de herfstvakantie;
  * De eerste schooldag na de kerstvakantie;
  * De eerste schooldag na 31 januari;
  * De eerste schooldag na de krokusvakantie;
  * De eerste schooldag na de paasvakantie;
  * De eerste schooldag na O.-L.-H.-Hemelvaart.

  Bij de inschrijving dient een officieel document te worden voorgelegd dat de identiteit van het kind bevestigt en de verwantschap aantoont.
  We vragen u beleefd uw peuter niet te sturen zolang hij/zij nog niet proper is.

  Bij de inschrijving moeten ook enkele documenten opgemaakt en ondertekend worden:
  - kennisname van het schoolreglement,
  - een vragenlijst over de achtergrond van uw kind (taal in de omgeving, opleidingsniveau van de ouders) in het teken van de nieuwe financieringswet.

  Kinderen kunnen specifieke noden hebben. Van ouders wordt verwacht dat zij dit meedelen aan de school. De school zal onderzoeken of haar draagkracht voldoende groot is om het kind de nodige ondersteuning te geven op het vlak van onderwijs, therapie en verzorging.

  Kleuters zijn niet leerplichtig.

  In september van het jaar waarin uw kind 6 jaar wordt, is het leerplichtig en wettelijk verplicht om les te volgen. Ook wanneer het nog op die leeftijd in het kleuteronderwijs blijft is het dus net als elk ander leerplichtig kind onderworpen aan de controle op het regelmatig schoolbezoek.
  Een jaartje langer in de kleuterschool doorbrengen, vervroegd naar de lagere school komen en een achtste jaar in de lagere school verblijven kan enkel in samenspraak en na advies van directeur en C.L.B.

  De inschrijving in onze school betekent dat de ouders akkoord gaan met de toewijzing van de leerkracht voor hun kind. Deze toewijzing en klasverdeling gebeurt door de directeur en blijft geldig voor het hele schooljaar, tenzij er tijdens het schooljaar in de kleuterschool een doorschuifsysteem moet toegepast worden.

  De leerlingen zijn verplicht om alle vakken en vakonderdelen te volgen. Wegens gezondheidsredenen kunnen er, in samenspraak met de directeur, eventueel aanpassingen gebeuren. De vraag naar afwijking wordt gestaafd door een doktersattest.


  Onze school heeft geen capaciteitsprobleem en kan alle leerlingen inschrijven.


  Inschrijven kan bij voorkeur tijdens de inschrijvingsmomenten die 2 tot 3 keer per jaar georganiseerd worden. Individuele inschrijving is steeds mogelijk. Neem gerust contact op met de school voor een afspraak.

 • Wat moet ik doen als mijn kindje afwezig is?

  KLEUTERONDERWIJS.
  In het kleuteronderwijs moeten afwezigheden, gelet op het feit dat er geen leerplicht is, niet gewettigd worden door medische attesten. Uit veiligheidsoverwegingen is het stellig aan te bevelen dat ouders de kleuteronderwijzeres en/of directeur informeren omtrent de afwezigheid van hun kind. Kleuters die thuis ervaren dat de ouders iedere afwezigheid melden voelen spontaan het belang van de aanwezigheid op school aan.

  LAGER ONDERWIJS.
  De leerplichtwet bepaalt dat een kind leerplichtig is vanaf 1 september van het kalenderjaar waarin het zes wordt. Daarnaast zijn ook kleuters die op vijf jaar reeds naar het lager onderwijs overstappen, eveneens leerplichtig. Als ouder bent u verantwoordelijk voor het feit dat uw kind aan de leerplicht voldoet.

  Uw kind kan enkel gewettigd afwezig zijn in de volgende situaties :

  1. Ziekte

  Is uw kind meer dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek, dan is steeds een medisch attest vereist.
  Voor ziekte tot en met drie opeenvolgende kalenderdagen volstaat een briefje van de ouders. Dergelijk briefje kan evenwel slechts vier keer per schooljaar door de ouders zelf geschreven worden. Vanaf de vijfde keer is steeds een medisch attest vereist.
  U verwittigt de school zo vlug mogelijk (bijv. telefonisch) en bezorgt ook het attest zo vlug mogelijk.

  2. Van rechtswege gewettigde afwezigheden

  a) het bijwonen van een begrafenis- of huwelijksplechtigheid van iemand die onder hetzelfde dak woont als uw kind, of van een bloed- of aanverwant van uw kind; het bijwonen van een familieraad;
  b) de oproeping of dagvaarding voor de rechtbank (bijvoorbeeld wanneer uw kind gehoord wordt in het kader van een echtscheiding of moet verschijnen voor de jeugdrechtbank);
  c) het onderworpen worden aan maatregelen in het kader van de bijzondere jeugdzorg en de jeugdbescherming (bijvoorbeeld opname in een onthaal-, observatie- en oriëntatiecentrum);
  d) onbereikbaarheid of ontoegankelijkheid van de school door overmacht (staking van het openbaar vervoer, overstroming,…);
  e) feestdagen verbonden aan de levensbeschouwing van uw kind. Enkel de door de
  grondwet erkende godsdiensten komen hiervoor in aanmerking (de anglicaanse, islamitische, joodse, katholieke, orthodoxe en protestantse godsdienst). De anglicaanse, katholieke en protestantse feestdagen vallen in de vakantieperiodes. Voor de islam gaat het om: het Suikerfeest (1 dag) en het Offerfeest (1 dag); voor de joodse godsdienst om het Joods nieuwjaar (2 dagen), de Grote Verzoendag (1 dag), het Loofhuttenfeest (4 dagen), het Slotfeest (2 laatste dagen), de Kleine Verzoendag (1 dag), het feest van Esther (1 dag), het Paasfeest (4 dagen) en het Wekenfeest (2 dagen); voor de orthodoxe godsdienst betreft het Paasmaandag, Hemelvaart en Pinksteren voor de jaren waarin het orthodoxe Pasen niet samenvalt met het katholieke Paasfeest.

  Voor elke afwezigheid bezorgt u aan de school zo vlug mogelijk een officieel document of een door u geschreven verantwoording naargelang de situatie.

  3. Afwezigheden mits toestemming van de directeur

  Enkel mits uitdrukkelijke toestemming van de directeur kan uw kind afwezig zijn in volgende omstandigheden:
  a) voor het overlijden van een persoon die onder hetzelfde dak woont als uw kind of van een bloed- of aanverwant tot en met de tweede graad van uw kind. Het betreft hier niet de dag van de begrafenis (deze is nl. vervat onder 2.3.2 a), maar wel bijvoorbeeld een periode nodig om uw kind een emotioneel evenwicht te laten terugvinden (een rouwperiode) of om uw kind toe te laten een begrafenis in het buitenland bij te wonen;

  b) actieve deelname aan culturele of sportieve manifestaties, indien uw kind hiervoor als individu of als lid van een club geselecteerd is. Het bijwonen van trainingen komen niet in aanmerking, wel bijv. de deelname aan een kampioenschap/competitie. Uw kind kan maximaal 10 halve schooldagen per schooljaar hiervoor afwezig zijn (hetzij achtereenvolgend, hetzij gespreid over het schooljaar);

  c) voor persoonlijke redenen in echt uitzonderlijke omstandigheden. Voor deze afwezigheden moet de directeur op voorhand zijn akkoord verleend hebben. Het kan gaan om maximaal 4 halve schooldagen per schooljaar (al dan niet gespreid).

  Ook hier moet u steeds zo vlug mogelijk een schriftelijke verantwoording van de afwezigheid aan de school bezorgen.

  Opgelet :
  Deze afwezigheden mits toestemming van de directeur zijn geen automatisme, geen recht dat u kan opeisen. Enkel de directeur kan autonoom beslissen om deze afwezigheid toe te staan.
  Onder geen enkel beding kan toestemming verleend worden om buiten de schoolvakanties op verlof te gaan (vroeger vertrek of latere terugkeer)
  De leerplicht veronderstelt dat een kind op school is van 1 september tot en met 30 juni.

  5. Problematische afwezigheden

  Alle afwezigheden die niet opgesomd en gewettigd kunnen worden zoals hierboven beschreven zijn te beschouwen als problematische afwezigheden.
  De school zal de ouders onmiddellijk contacteren bij elke problematische afwezigheid.
  Van zodra het kind meer dan 5 halve schooldagen problematisch afwezig is contacteert zij het CLB en kan er een begeleidingstraject opgestart worden. De ouders worden in dat geval uitgenodigd voor een gesprek.