“Vbs Mandelbloesem” is de naam van onze school.

Ons logo bestaat uit een bloesemtak.

De bloemen van de bloesem bloeien uit van kleine bloemen tot grote bloemen (proces basisschool). Nadat de bloemen zijn uitgebloeid vormt zich een vrucht (het vervolg in het secundair onderwijs).

De kleinste bloem symboliseert onze kleuterafdeling. Zij hebben nog veel kansen om verder te bloeien en te groeien totdat ze onze school verlaten. De middelgrote bloem staat voor de onderbouw (1 ste t.e.m. 3 de leerjaar). De grootste bloem vertegenwoordigt de bovenbouw (4 de t.e.m. 6 de leerjaar).

Al deze kinderen worden omringd door vele anderen die ervoor zorgen dat ze op hun eigen tempo en volgens hun eigen aanleg verder kunnen bloeien en groeien. De directeur, de leerkrachten, de mensen van het secretariaat, de mensen van het middagtoezicht en het onderhoud, logopedisten, kinesisten, vrijwilligers, … zorgen voor deze omkadering. De tak staat voor al deze mensen. Zo is iedereen ook verbonden met elkaar. Niemand staat er hier alleen voor.

De bloemen van de bloesemtak kregen een oranje kleur, de kleur die staat voor innovatie.

De 5 bloemblaadjes verwijzen naar de 5 pijlers uit het OKB. Deze pijlers bepalen mee onze visie voor ouders, alsook de visie voor het leerkrachtenteam.

Algemene schoolvisie

Zorgvisie

Vanuit onze visie dat elk kind een rijk individu is, met talenten en groeikansen, gaan wij als school het engagement aan om extra zorg te besteden aan al onze leerlingen.

Zorgbreed werken, overstijgt de individuele klaspraktijk. ‘Zorgbeleid’ is een opdracht voor het hele team.

Een zorgbrede aanpak ontwikkelen, is geen zaak van enkele deskundigen in het team. Het is een opdracht die planmatig en in teamverband wordt aangepakt. Het is een geïntegreerd gegeven in de schoolwerking.

Vandaar dat we via personeelsvergaderingen en nascholingen een poging doen om de draagkracht van alle participanten te verhogen.

De klasleerkracht is de spilfiguur van elk zorginitiatief naar het individuele kind toe. Alles gebeurt vanuit de hulpvraag van de klastitularis. De klastitularis is niet alleen degene die signaleert, maar ook de begeleider in het zorgproces en zelfs de eindverantwoordelijke.

Daarnaast zijn op onze school tal van andere personen mee verantwoordelijk:

 • De directeur als eindverantwoordelijke
 • De zorgcoördinator(en) als verbindingsfiguur
 • De zorgleerkrachten als begeleider
 • Het CLB als partner

Zorg gebeurt op 3 niveaus:

 1. Schoolniveau
 2. Leerkrachtniveau
 3. Leerlingenniveau

Wie zijn nu onze zorgkinderen?

In onze dagelijkse klaspraktijk proberen we rekening te houden met de belevingswereld, de gevoelens, de mogelijkheden en het tempo van ieder kind. We trachten aan elk kind een vorming te geven, aangepast aan zijn mogelijkheden. Hierbij willen we ook onze aandacht voor de kansarmen benadrukken:

 • materieel arme kinderen
 • anderstalige kinderen
 • kinderen die het moeilijk hebben met hun gedrag
 • kinderen die het moeilijk hebben met emotionaliteit
 • minder sociale kinderen
 • minder verbaal vaardige kinderen
 • minder intelligente kinderen
 • hoogbegaafde kinderen
 • kinderen met thuistaal niet-Nederlands (ses)
 • kinderen waarvan lage opleiding moeder (ses)
De uiteindelijke doelstelling van het schoolteam in het zorgbeleid

Tegemoetkomen aan de behoeften van elk kind zodat alle kinderen zoveel mogelijk succes ervaren in wat ze leren. Op die manier draagt een goed zorgbeleid niet alleen bij tot het verhogen van de motivatie en het welbevinden van de kinderen (en hun leerkrachten), maar zorgt het er ook voor dat meer kinderen meer voordeel halen uit het aanbod van de school. Het zorgcontinuüm draagt daartoe bij.

FASE 3
Aanbod: IAC
Wie: klasleerkracht / zorgleerkracht / zoco/ CLB / externen / ondersteuning / directie
Ouders: op vraag georganiseerde oudercontacten
FASE 2
Aanbod: extra ondersteuning + opstart Handelingsgericht Diagnostisch Traject
Wie: klasleerkracht/ zorgleerkracht/ CLB/ ondersteuning/ zoco/ directie
Ouders: op vraag georganiseerde oudercontacten
FASE 1
Aanbod: extra ondersteuning
Wie: klasleerkracht/ zorgleerkracht/ zoco
Ouders: communicatie via agenda/ rapport/ heen-en weerschrift, … of eventueel oudercontact
FASE 0
Aanbod: krachtige leeromgeving
Wie: klasleerkracht/ ondersteuning zorgleerkracht
Ouders: algemeen georganiseerde oudercontacten

Doorheen deze fases betrekken we ouders zodat op een constructieve en transparante manier kan gewerkt worden.

Dit is een werkdocument waar we voortdurend kunnen bijsturen. We zijn ons bewust van de vele veranderingen. We vinden het belangrijk om hierop te blijven inspelen.

FASE 0: brede basiszorg

Brede basiszorg

In de klas bouwt de leerkracht een krachtige leeromgeving uit. De klastitularis is dan ook de spilfiguur voor het uitbouwen van een brede basiszorg. De zorgleerkracht heeft hierin een ondersteunende rol. Samen met de klasleerkracht zetten we in op binnenklasdifferentiatie waarbij de niveauverschillen binnen een klas opgevangen kunnen worden.  De ondersteuningsbehoeften van de klasleerkracht en van de leerlingen staan in deze fase centraal. 

Het nieuwe leerplan ZILL biedt kansen om die krachtige leeromgeving voor iedere leerling na te streven. Hierbij wordt gewerkt vanuit de focus (leerlingen, context, leerplan).

De klasleerkracht, eventueel in overleg met de zorgleerkracht, voorziet in deze fase acties om: de motivatie, het welbevinden, de leerwinst en/of leerefficiëntie van alle leerlingen te verhogen.

Binnenklasdifferentiatie

In onze school proberen we te differentiëren op verschillende vlakken: differentiatie in instructie, tempo, organisatie, evaluatie, proces, leermateriaal en eindproduct.

Hulpmiddelen die we binnen onze school gebruiken bij differentiatie zijn o.a.:

 • preteaching
 • hoekenwerk
 • contractwerk
 • driesporenbeleid
 • aangepaste toetsen
 • co-teaching met zorgleerkracht
 • ...
Socio-emotioneel

Om ook op vlak van welbevinden aan de noden van onze kinderen tegemoet te komen voorzien we o.a. volgende acties:

 • klasdoorbrekende activiteiten
 • screening welbevinden 
 • afname sociogram 
 • kindgesprekken
 • acties samen met zorgleerkracht 
 • speelplaatsafspraken
 • Kom op tegen Pesten
 • Welzijnszorg
 • opendeurdag augustus
 • project ‘Helden/ talenten’: Sam Samenknap en Zelfie Zelfknap
 • ...

FASE 1: verhoogde zorg

In deze fase voorzien we extra ondersteuning voor onze leerlingen voor wie de brede basiszorg onvoldoende blijkt te zijn. 

Na overleg proberen we de juiste maatregelen te kiezen, deze te evalueren en bij te sturen indien nodig. 

De zorgleerkracht werkt op ondersteunend niveau. 

De afspraken worden geregistreerd in het kindvolgsysteem van de school. Als school kiezen we ervoor om in deze fase de leerlingen te bespreken op een zorgoverleg. Indien nodig volgt een MDO met de contactpersoon van het CLB.

FASE 2: uitbreiding van zorg

Voor een aantal leerlingen volstaat de verhoogde zorg (fase 1) niet. De redelijke aanpassingen van fase 0 en fase 1 blijven gewoon gelden.

In fase 2 zal een medewerker van het begeleidingsteam van het CLB het HGD-traject (Handelings Gerichte Diagnostiek) met de betrokken partijen doorlopen.

In deze fase is er een nauwe samenwerking met externe partners (logo, kine, kinderpsychiater, ondersteuningsnetwerk, …). Een aantal kinderen hebben een specifieke onderwijsbehoefte waarbij zowel de leerling als leerkracht extra ondersteuning nodig hebben.

Hiervoor kunnen we een beroep doen op ondersteuners van het buitengewoon onderwijs (ondersteuningsnetwerk), indien er voor deze leerling door het CLB een gemotiveerd verslag werd toegekend.

FASE 3: IAC

We spreken over fase 3 als een leerling over een verslag beschikt dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs. Met dit verslag kan het kind binnen het gewoon onderwijs verder aan de slag met een individueel aangepast curriculum (IAC) of de overstap maken naar het buitengewoon onderwijs.

Ook deze leerlingen hebben recht op ondersteuning. Een individueel aangepast curriculum wil zeggen dat doelen op maat van de leerling worden opgesteld.

Met deze doelen komt men los van het gemeenschappelijk curriculum. Deze doelen worden door de klassenraad gekozen in afstemming met ouders en waar mogelijk met de leerling en het CLB of andere externe ondersteuners.

Het CLB stelt het verslag op in samenspraak met ouders en de school na het doorlopen van een grondig HGD-traject. Het behalen van een getuigschrift op het einde van de basisschool is hier eerder een uitzondering.